2nd Annual FACTORIES OF THE FUTURE FOR THAILAND 2013

จากความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาวิชาการ Factories of the Future ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 ท่านจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐด้านอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ การจัดงานสัมมนาวิชาการ Factories of the Future เป็นเวทีที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

เพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยกับการก้าวสู่ AEC ในปี 2558 นี้ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทพรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงผลักดันให้มีการจัดสัมมนาวิชาการ Factories of the Future For Thailand 2013 ครั้งที่ 2 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศมาเป็นวิทยากรรับเชิญในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค

2013 Speaker Presentations

Factories of the Future for Thailand 2013
Day 1 : Tuesday 15 January 2013
Keynote Session
Time Presentations Download Here!
09.45-10.30 AM
(45 Minutes)
Topic     : Factory of the Future PPP Strategic Multi-Annual Roadmap 2013
speaker : Prof. Dr. Tatjana Sibalija, Vice-president of ManuFuture Serbia

Session 1 Round table : Roadmap of Factories of the Future for Thailand
11.00 AM-12.00 PM
(60 Minutes)
Topic     : Roadmap of Factories of the Future for Thailand
Speaker : รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง                                                                                                                                        
  Topic     : Roadmap of Factories of the Future for Thailand
Speaker : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  Topic     : Roadmap of Factories of the Future for Thailand
Speaker :  คุณศุภชัย  สุทธิพงษ์ชัย  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
Session 2 : Sustainable Manufacturing
01.00-01.45 PM
(45 Minutes)
Topic     : The role of advanced technologies and particularly laser technology in further development of modern sustainable manufacturing
Speaker : Prof. Volodymyr S.Kovalenko
01.45-02.15 PM
(30 Minutes)
Topic     : Government Policy for Sustainable Manufacturing                                                                                    Speaker : คุณอิทธิชัย  ปัทมสิริวัฒน์    ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
02.15 – 02.45 PM
(30 Minutes)
Topic      : Exploiting new material through manufacturing
speaker : รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Session 3 :  ICT-enabled Intelligent Manufacturing
02.45-03.15 PM
(30 Minutes)
Topic     :  High Level Integration of IT and Automation
Speaker :  คุณไตรรัตน์  ฉัตรแก้ว   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                                            
03.15-04.00 PM
(45 Minutes)
Topic     :  Intelligent manufacturing: challenges and trends
Speaker :  Prof. Dr. Tatjana Sibalija, Vice-president of ManuFuture Serbia
04.00-04.30 PM
(30 Minutes)
Topic     :   ICT- enabled Intelligent Manufacturing
Speaker : คุณสมศักดิ์ ทั่งผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว อวอร์ด จำกัด
Day 2 :  Wednesday 16 January 2013
Session 4 : High performance Manufacturing 
Time Presentations Download Here!
09.00-09.45 AM
(45 Minutes)
Topic     : Additive manufacturing technologies a breakthrough in high performance manufacturing systems
speaker : Prof. Dr. Frédéric VIGNAT, Grenoble Institute of Technology (France)

09.45-10.30 AM
(45 Minutes)
Topic     :  High performance Manufacturing
Speaker : คุณศรีพงษ์ โพธาลักษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงานบ้านโพธิ์ Toyota Motor Thailand Co.,Ltd
Session 5 : Exploiting new material through manufacturing
10.30-11.15 AM
(45 Minutes)
Topic     : Green Packaging & Green Logistics
speaker : ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
11.30-12.00 PM
(30 Minutes)
Topic : Smart Energy for Factories of the Future
Speaker : คุณเกรียงศักดิ์ มโนบูรชัยเลิศ  Section manager แผนก Power and Cable Management บริษัท บิทิชีโน จำกัด
12.00-12.30 PM
(30 minutes)
Topic : Plant Plant
Speaker : Mr. Jimmy Wu, Chairman of OPEC and Director of Green Power Department of Master Electric             
Session 6 : Standard and Regulation
01.30-02.00 PM
(30 Minutes)
Topic     : ทิศทางพลังงานไทยและแผนงานสนับสนุนจากภาครัฐ
speaker : ดร. ณัฐพล รุ่นประแสง   Ph.D. ด้าน Energy Technology
Session Chairman : คุณรวิวัฒน์  พนาสันติภาพ  รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    02.00-02.30 PM   (30 Minutes) Topic     :  มาตรฐานอุตสาหกรรม
Speaker : คุณวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์     รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02.30-03.00 PM
(30 Minutes)
Topic     : Power Quality Improvement for Factories of the Future
Speaker : คุณวีระชัย  โกยกุล อดีตรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.จักรเพชร มัทราช หัวหน้าแผนกวิจัยคุณภาพไฟฟ้าอุตสาหกรรม กองวิจัย ฝ่ายวิจัยพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
03.30-04.15 PM
(45 Minutes)
Topic     : Next Decade of IE : Industrial Engineering
Speaker : รองศาสตรจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

© 2013 Factories of the Future Team | Power By JDesign Agency